Close

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ಭೇಟಿ: http://www.ejanma.karnataka.gov.in/

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಡಕಾಚೇರಿ ಕಚೇರಿ
ಸ್ಥಳ : ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಡಕಾಚೇರಿ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ದಾವಣಗೆರೆ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577004
ಇಮೇಲ್ : srocrs[dot]rgi[at]nic[dot]in