Close

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ( 7.77 ಎಮ್ ಬಿ)

  

ಭೇಟಿ: http://web8.kar.nic.in:8080/blakshmi/First.jsp

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ
ಸ್ಥಳ : ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ | ನಗರ : ದಾವಣಗೆರೆ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577004
ಇಮೇಲ್ : ddcw[dot]dwcd[at]gmail[dot]com