Close

ದೂರನ್ನು ದಾಕಲಿಸು ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

ಭೇಟಿ: http://164.100.133.44/cms/portal/login.jsf

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಸ್ಥಳ : ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸೇವೆ | ನಗರ : ದಾವಣಗೆರೆ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577004