ಪೊಲೀಸ್

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೋಲಿಸ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ನಿವಾಸ ಜಂಗಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಐಜಿಪಿ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್. 8192 237830  224220 9480800028 igper[at]ksp[dot]gov[dot]in
2 ಎಸ್ಪಿ, ದಾವಣಗೆರೆ            8192 253400 223300 9480803201 spdvg[at]ksp[dot]gov[dot]in
3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ,  ದಾವಣಗೆರೆ 8192 232717 232717 9480803202 addlspdvg[at]ksp[dot]gov[dot]in
4 ಡಿವೈ.ಎಸ್ಪಿ.ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ 8192 259213 272006 9480803220 sdpocitydvg[at]ksp[dot]gov[dot]in
5 ಸಿಪಿಐ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ 8192 259337 272007 9480803233 cpicitydvg[at]ksp[dot]gov[dot]in