Close

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳು.

ಅಡುಗೆಯವರು

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು

00/00/0000 00/00/0001 ನೋಟ (3 MB) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (5 MB)